Monday, October 11, 2010

பொங்குமாங்கடல்

நித்தியத்தின் பேரருவி வீழுமிடம்
பொதிகையின் காலாதீதம்
பொங்குமாங்கடல்

சரித்திரத்தின் பேரருவி நீர்த்துளியாகும்
பொதிகையின் வெளி விசிறி
பொங்குமாங்கடல்

மனவெளியின் பேரருவி ஆகாயம் கீழிறங்கி
பொதிகையின் ஆழ் அமிழ
பொங்குமாங்கடல்

கனவின் பேரருவி
பொதிகையில் பரிணமிக்க
பொங்குமாங்கடல்

பேரருவி
பொங்குமாங்கடல்
பொதிகை
பொங்குமாங்கடல்
பெண்
பொங்குமாங்கடல்

No comments: